Etický kodex zaměstnanců dětské skupiny BUMBRLIK

jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči dětem i zákonným zástupcům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti i dětské skupině samotné.

Etický kodex není obecně závazným právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujícím tyto předpisy. Usilujeme o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit stabilní dětskou skupinu, poskytující kvalitní péči a napomáhající rozvoji dětí v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého dítěte. Základními hodnotami pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit dětské skupině prosperitu a dětem co nejkvalitnější péči.

Etický kodex  vedoucích pracovníků

Být si vědoma, že:

·                    atmosféra vztahů na pracovišti výrazně ovlivňuje motivaci zaměstnanců

·                    lidé Vás budou následovat, pokud jim půjdete příkladem

·                    žádostí zmůžete více než příkazem

·                    pochvala je větší motivace než kritika

·                    zajišťujete dodržování společně stanovených pravidel

·                    usnadňujete pracovní postupy

·                    je důležité mít s lidmi trpělivost a naslouchat jim

·                    podpora vzdělávání pracovníků napomáhá jejich rozvoji profesních znalostí i dovedností a rozvoji osobnosti

Etický kodex chův:

Ve vztahu k sobě:

·                    respektuje své potřeby a pocity, je schopen je vyhodnotit a zpracovat

·                    dbá o svůj osobnostní a profesní rozvoj soustavným sebevzděláváním

·                    pečuje o sebe ve všech rovinách

Ve vztahu ke kolegům:

·                    respektuje v rámci profesních kompetencí soukromí kolegů a jejich osobnostní odlišnosti

·                    je si vědom hranice profesních a osobních vztahů v týmu

·                    své poznatky získané sebevzděláváním předává kolegům a uplatňuje ve výchovném procesu

·                    v pracovním kolektivu preferuje  týmovou práci, neznevažuje profesionální způsobilost kolegů, chápe, že otevřená komunikace a spolupráce je zásadním mechanismem v procesu organizování výchovného procesu

Ve vztahu k dětem:

·                    zná a reflektuje potřeby dětí, respektuje individuální odlišnosti a vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje

·                    vědomě směřuje k celostnímu rozvoji potenciálu dětí, je vzorem k nápodobě

·                    vědomě umožňuje dětem bezpečně riskovat a pracovat s chybou

Ve vztahu k rodičům dětí:

·                    je si vědom hranic profesních a osobních vztahů s rodiči a zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích rodiny

·                    respektuje expertní roli rodiče k jeho vlastnímu dítěti a otevřeně a kompetentně s rodiči komunikuje o rozvoji dítěte

·                    aktivně vytváří prostor pro spolupráci s rodiči

Ve vztahu k dětské skupině:

·                    souzní a jedná v souladu s filosofií, cíli a metodami dětské skupiny

·                    pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími odborníky i laiky vždy v zájmu dítěte

Ve vztahu k okolnímu prostředí:

·                    prezentuje svou práci v souladu s filosofií dětské skupiny a  jedná v souladu s udržitelným rozvojem v sociální, ekonomické i ekologické rovině

Etický kodex provozních zaměstnanců

·                    vytváří příjemné, bezpečné prostředí, ke všem je vstřícný, ohleduplný

·                    dbá na svůj zevnějšek a svým chováním je ostatním příkladem

·                    respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost jak dětí, tak i spolupracovníků a zákonných zástupců

·                    respektuje svou osobnost a své potřeby, má právo na seberealizaci

·                    je loajální vůči dětské skupině, dbá o další zlepšování dobrého

·                    spoluvytváří poslání i vizi dětské skupiny  a je příkladem ostatním

 

Motto naší dětské skupiny:   ,, Největší kvalitou člověka je slušnost”    Arnošt Lustig