Jesle Bumbrlik: Evropský sociální fond

Provoz jeslí Bumrblik, Žilinská 1321/9, 708 00 Ostrava - Poruba je podpořen z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Image

Název projektu: Dětská skupina Zařízení péče o děti Bumbrlík (2018-2020)

Informace o projektu

Číslo a název výzvy:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008617

Číslo a název prioritní osy: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) vyhovuje zcela.

  1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008617

Název projektu: Dětská skupina Zařízení péče o děti Bumbrlík (2018-2020)

 

2. Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Žilinská 1321/9, 708 00 Ostrava - Poruba

Harmonogram projektu: od 1.7.2018 do 1.7.2020

Kapacita zařízení: 12 dětí

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

harmonogram projektu: od 1.7.2018 do 1.7.2020