Evropský sociální fond

Dětská skupina Bumbrlik

Provoz jeslí Bumrblik, Žilinská 1321/9, 708 00 Ostrava - Poruba je podpořen z ESF v rámci

Název projektu: Dětská skupina Zařízení péče o děti Bumbrlík (2020-2022)

Informace o projektu

Na projekt dětské skupiny BUMBRLIK byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce. Proto musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ nebo aktivně hledající zaměstnání nebo studentem připravujícím se na povolání. 

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016281

Název projektu: Dětská skupina Zařízení péče o děti Bumbrlík (2020-2022)

2. Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Žilinská 1321/9, 708 00 Ostrava - Poruba

Harmonogram projektu: od 1.7.2020 do 1.7.2022

Kapacita zařízení: 12 dětí