Spolek BUMBRLIK a GDPR


GDPR: Informace o zpracování osobních údajů

Spolek BUMBRLIK,z.s. se sídlem Baarova 1160/17, Ostrava – Mariánské Hory 709 00,

IČO 064554

jako správce osobních údajů je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů v rámci agend, které jsou v zařízení vedeny. Dále je zařízení povinno vyřídit Vaše žádosti např. o informace o Vašich osobních údajích, o opravu, výmaz, námitky, a poskytuje informace o tom, jak a proč se s údaji nakládá.

Pokud Vaše osobní údaje používám v rámci nějaké agendy v zařízení, máte právo dotázat se, zda se osobní údaje zpracovávají a žádat jejich kopii (podrobněji čl. 15 Obecnéhonařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/670). Dále máte právo požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání (pokud se zpracovávají neoprávněně), případně požadovat jejich omezení zpracování.

Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám (účelům zpracování). Jedná se především o zpracování na základě smluv, které obsahují údaje o dětech, zákonných zástupcích, našich zaměstnancích či dodavatelích. Takto se zpracovávají především jmenné a kontaktní údaje, datum narození, místo trvalého pobytu, údaje o vzdělání, o zdravotní způsobilosti, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci zařízení, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat zasláním požadavku na adresu spolku. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla bude muset být ověřena Vaše totožnost. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ostrava 24.5.2018

Ing. Milan Štěpankevič