Spolek Bumbrlik a GDPR

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů dětské skupiny BUMBRLIK je BUMBRLIK z.s. IČO 064 55 476, se sídlem: Baarova 1160/17, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, vedený u Krajského soudu v Ostravě

Účel tohoto dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je splnění našich povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů vyplývajících z nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dále jen jako "GDPR" a dalších předpisů ochrany osobních údajů. Cílem je informovat o zpracování osobních údajů a právech, která mohou děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné
na nástěnce v dětské skupině a budou průběžně aktualizovány.

1. Jaké osobní údaje dětská skupina zpracovává?

Dětská skupina zpracovává údaje nezbytné pro výkon činností, které dětská skupina na základě příslušných právních předpisů vykonává a pro ochranu veřejného zájmu a oprávněných zájmů dětské skupiny a třetích osob. Dětská skupina zpracovává také údaje, k jejichž zpracování nám zákonní zástupci dítěte dali souhlas.

Jedná se o následující údaje zejména o dítěti a v menším rozsahu o zákonném zástupci, členech rodiny, případně oprávněných osobách (např. k vyzvedávání):

 • Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis.
 • Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se zákonnými zástupci, zejména uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • Komunikační údaje - elektronická a písemná komunikace mezi zákonným zástupcem dítěte a naší dětskou skupinou
 • Údaje o zdravotním stavu - mezi údaje o zdravotním stavu se řadí zejména údaje
  o očkování, zdravotních omezeních, akutních i chronických chorobách, alergiích, úrazech, psychologických diagnózách.
 • Údaje o zaměstnání a vzdělání rodičů - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru jednoho z rodičů po dobu návštěvy dítěte v dětské skupině Bumbrlik (v případě podnikajících rodičů se jedná o výpis sociálního pojištění). Monitorovací list s identifikačními údaji a dosaženém stupni vzdělání.

2. Z jakých zdrojů má dětská skupina osobní údaje?

Osobní údaje, které zpracováváme, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte (při nástupu
i během další komunikace v průběhu péče a výchovy dítěte).

3. Jste povinni osobní údaje předávat?

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen předat. Jedná se o údaje, které od zákonných zástupců vyžadujeme zejména v rámci zápisu dětí do dětské skupiny

4. Proč a jak zpracováváme osobní údaje?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel nebo důvod. Aby bylo zákonné, musí mít i svůj právní základ. To znamená, že musí být založené na souhlasu nebo musí být nezbytné pro:

 • Jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy
 • Splnění právních povinností
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • Ochranu oprávněného zájmu dětské skupiny nebo třetí osoby

Účely zpracování osobních údajů v dětské skupině jsou následující:

 • Zajištění řádného zápisu do dětské skupiny a plnění evidenčních povinností - Sběr a evidenci údajů vyžaduje Zákon č. 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče
  o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (zákon o dětské skupině). Dětská skupina je povinen vést evidenční listy a smlouvy s rodiči, které zahrnují osobní údaje dětí i zákonných zástupců.
 • Zajištění výchovy a péče v dětské skupině - Na základě zákona o dětské skupině zajišťuje dětská skupina péči a výchovu dle Plánu výchovy a péče. Za tímto účelem zpracovává specifické profilové údaje a získává doplňující informace od zákonných zástupců či zdravotnických zařízení v případě dětí se speciálními potřebami. Dětská skupina může požadovat vyplnění dotazníku, který umožní poznat dítě a jeho charakteristiky před jeho nástupem a usnadní tak jeho adaptaci na prostředí dětské skupiny. V neposlední řadě je vedena knihu úrazů. K zaznamenání pokroků dětí a jejich vývoje vedeme portfolia dětí.
 • Vyzvedávání dětí třetími osobami -jsme oprávněni zpracovávat kontaktní údaje třetích osob, které budou smět odvádět dítě z prostorů dětské skupiny. Vyplněním kontaktních údajů na třetí osoby zákonný zástupce prohlašuje, že má oprávnění takový souhlas za třetí osoby udělit.
 • Poskytování informací státním institucím -jsme povinni poskytovat evidenční listy, smlouvy s rodiči, údaje o zaměstnání rodičů či výpisy sociálního pojištění
  a monitorovací listy při kontrolách MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí). Dále můžeme být vyzváni k poskytnutí nezbytných informací státním institucím
  např. Hygienické stanici při kontrole nebo soudu ve věcech občanskoprávních
  či trestních, pokud se budou týkat výchovy a péče o dítě.
 • Zveřejnění jmen/přezdívek dětí a jejich výtvarných výtvorů v šatním prostoru - na základě oprávněného zájmu naší dětské skupiny a rodičů dětí jsou tyto informace přístupné jen osobám oprávněným ke vstupu do prostoru dětské skupiny BUMBRLIK. Nejmenované výtvory dětí mohou být navíc zveřejněny na Facebooku pro účely dokumentace výtvarné výchovy dle Plánu výchovy a péče.

Publikace fotografií dítěte -na základě našeho oprávněného zájmu může dokumentovat a informovat o aktivitách, které vyplývají z ročního Plánu výchovy

 • a péče s měsíčními tématy na našem webovém profilu a Facebooku. Individuální fotografie dětí pořízené pro propagační účely můžeme využít jen se souhlasem rodičů.

5. V jakých případech můžete podat námitku proti zpracování nezbytném pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

Legislativa na ochranu osobních údajů nechrání pouze toho, jehož údaje se zpracovávají (subjekt údajů), ale do určité míry i toho, kdo je zpracovává (správce). Ochrana oprávněného zájmu správce nebo třetí strany (např. zákonného zástupce dítěte) je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů. Lze jej použít jen u těch zpracování, která může subjekt údajů očekávat a u kterých nedojde k nepoměrnému zásahu do soukromí či práv. Každý má přitom právo podat proti jakémukoli zpracování nezbytnému pro ochranu oprávněného zájmu správce tzv. námitku.

Dětská skupina zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu v těchto případech:

 • Zveřejnění jmen a přezdívky dětí v šatnovém prostoru, nástěnky s výtvarnými díly dětí, popisy značek v šatnách.
 • Publikace fotografií, které dokumentují plnění ročního Plánu výchovy a péče
  na www.bumbrlik.cz, Facebooku.

6. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené grantovou smlouvu s MPSV a zákonem o dětské skupině, a to nejen v průběhu docházky dítěte, ale i po jejím skončení v zákonných lhůtách. Jedná se o lhůtu 10 let.

7. Komu můžeme osobní údaje předávat?

K předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. Hygienická stanice). Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které pověříme určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné např. společnost Reservanto,s.r.o. IČO 242 98 395, která spravuje docházkový systém. Docházkový systém má ošetřenou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

8. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Legislativa přiznává všem, jejichž údaje se zpracovávají, řadu práv, aby měli větší přehled
a možnost kontroly. Uplatnit právo je možné písemně na e-mailu: jeslebumbrlik@seznam.cz.

Děti, resp. zákonní zástupci, případně další osoby, jejichž údaje můžeme zpracovávat, mají následující práva:

 • Právo na přístup ke svým údajům - máte právo na informaci, jaké údaje dětská skupina zpracovává a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů - pokud se Vám to bude hodit např. pro usnadnění komunikace s jinou dětskou skupinou či školkou při změně, můžete od nás dostat údaje, které jsme od Vás získali.
 • Právo na opravu osobních údajů - v případě, že jsou Vaše údaje nebo údaje o dítěti nesprávné, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu.
 • Právo na výmaz osobních údajů - Vaše osobní údaje vymažeme sami v rámci zákonných archivačních lhůt. O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů - v některých situacích můžeme omezit zpracování osobních údajů. Například tehdy, pokud se budeme zabývat námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.
 • Právo na odvolání souhlasu - pokud jste udělil/a dětské skupině souhlas
  se zpracováním osobních údajů - fotografie, máte právo jej kdykoliv odvolat s platností od data podpisu odvolání tzn. vztahuje se na fotografie pořízené od data odvolání.
 • Právo na námitku - právo námitky lze uplatnit pouze proti zpracování na základě ochrany oprávněného zájmu dětské skupiny a třetích osob.
 • Právo podat stížnost ÚOOÚ - každý zákonný zástupce dítěte má právo se obrátit
  se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Platnost od 25. května 2018

Ing. Milan Štěpankevič

Statutární zástupce